Informatie betreffende het festival

NL

Belangrijk om weten als je een ticket koopt voor Beachland:

 • Uw ticket is enkel geldig op 02/07/2022, 03/07/2022 of beide voor het combi ticket en geldt slechts voor 1 toegang tot het terrein van Beachland. Het ticket wordt noch geruild, noch terugbetaald.
 • Bij betreding van het terrein moet dit ticket afgegeven worden ter controle.
 • Betreding van dit evenement impliceert mogelijke aftasting.
 • De houder neemt op eigen risico deel aan dit evenement en ontslaat de organisatie van alle aansprakelijkheid. De houder verklaart zich akkoord met elke instructie die wordt opgelegd door de organisator in het kader van de openbare orde en de veiligheid tijdens het evenement.
 • Beachland gaat door op het strand dus vragen wij de feesters om het terrein zo proper mogelijk te houden en het aangrenzende duingebied niet te betreden
 • U kan gebruik maken van de overzetboot (die vaart tot 22u). Zwemmen in de vaargeul is verboden.
 • Parkeren in de wijk Harendijke is verboden.
 • Wij raden iedereen aan om het openbaar vervoer (al dan niet samen met het uitgebreide camping-, hotel- en jeugdherbergen-aanbod in Blankenberge/De Haan-Wenduine en aan de rest van de kust) te gebruiken om naar de party te komen. Er zijn voldoende grote parkings aan de rand van de badsteden met een vlotte bediening van de kusttram. Er is een halte van de kusttram aan het evenement (Wenduine - Harendijke)
  Ook het station van Blankenberge is op slechts 1,5 km van de party.
 • Het is verboden aan derden om flyers te verdelen of posters op te hangen tijdens het evenement. Geen flyers noch posters of andere promomaterialen (sampling, stickers, ...) op straat, de duinen, toegangswegen of op het terrein zelf. Indien interesse in promotie van uw event, bekijk onze promotie mogelijkheden.
 • Digitale fototoestellen en video camera's zijn toegelaten met uitzondering van (semi) professioneel foto- en videomateriaal. Dit materiaal is enkel toegestaan met een persaccreditatie.
 • Niet toegelaten op het terrein: dieren, glas, flessen, drugs, eigen eten & dranken, wapens of scherpe voorwerpen (die als wapen gebruikt kunnen worden), alle andere gevaarlijke objecten, het maken van vuur en wildplassen.
 • De organisatie heeft het recht om mensen te weigeren of van het terrein te verwijderen indien zij bovenstaande regels niet respecteren.
 • Bij ontvangst van het toegangsticket verklaart de houder zich akkoord dat hij tijdens het evenement kan gefilmd of gefotografeerd worden. Deze foto's of filmbeelden kunnen door de organisator gebruikt worden om promotie te voeren voor Beachland. Foto's of films die op het terrein genomen worden tijdens Beachland mogen niet voor commerciële of openbare doeleinden gebruikt worden, tenzij met schriftelijke toelating van de organisator.
 • De organisator kan genoodzaakt zijn het programma of de uurregeling van het evenement te wijzigen. In dat geval blijft het ticket geldig en wordt het noch geruild, noch terugbetaald.
 • Bij annulatie van het evenement door overmacht worden de tickets overgezet naar de volgende editie of kunnen bij uitzondering ticketgelden teruggevraagd worden. Dit is het bedrag van de tickets zonder de service fee van de ticketprovider.
 • De persoonlijke gegevens eventueel ontvangen bij de aankoop van het ticket kunnen later gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Alle persoonlijke data van onze bestanden zijn conform de regelingen van de wet van 08/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Namaak van een toegangsticket wordt steeds juridisch vervolgd.

POLITIE
Gedurende de dagen voor het festival en tijdens het festival informeert en beantwoordt de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke uw vragen via Facebook, Twitter of hun website.

UK

Important information when buying an admission ticket for Beachland.

 • Your admission ticket is only valid on 02/07/2022 or 03/07/2022 or both days in case of a combi ticket. The admission ticket is valid for 1 entry to Beachland festival site. This ticket cannot be exchanged or refunded.
 • When entering the festival site the admission ticket must be handed over for validity check.
 • Entering this event implies a possible pat down.
 • The holder of an admission ticket attends this event at his/her own risk and exempts the organization of any liability. The holder of an admission ticket agrees to follow every guideline instructed by the organizer regarding public order and safety during the event.
 • Beachland is located on the beach. We ask all visitors to keep the site as clean as possible and not to enter the adjacent dunes.
 • You can use the ferry (which runs until 10 pm). Swimming in the fairway is prohibited.
 • Parking in the Harendijke district is prohibited.
 • We advise everyone to use public transport to come to the festival (whether or not combined with the extended camping, hotel and youth hostel options in Blankenberge and the rest of the coast). There are sufficient parking spaces at the borders of the coastal cities and in proximity of the coastal tram. There is a tram stop just in front of the event. (Wenduine-Harendijke). The train station of Blankenberge is situated approximately 1.5 km from the festival.
 • It is prohibited to distribute flyers or to put up posters during the event. No flyers on the street or on the festival site. If you wish to promote your event, please check our promotion options.
 • Digital photo cameras and/or video cameras are allowed on the festival site, with exception of (semi) professional equipment. This equipment is only allowed with a press accreditation.
 • Not allowed on the festival site: animals, glass, bottles, drugs, own food and drinks, weapons or sharp objects (that could be used as a weapon), all other dangerous objects, making fire or urinating.
 • The organization retains the right to deny access to people or remove visitors from the festival site if they do not comply with the above mentioned rules.
 • Upon receipt of the admission ticket, the holder automatically consents to being photographed and/or filmed during the event. The organizer may use these digital images for promotional purposes for Beachland. Photographs or films made or taken at Beachland cannot be used for commercial or public purposes, except with written permission from the organizer.
 • The organization can be forced to change the program and/or timetable. In that case the admission ticket remains valid and cannot be exchanged or refunded
 • In case of cancellation of the event due to force majeure, the tickets will be transferred to the next edition or, in exceptional cases, ticket money can be requested back. This is the amount of the tickets without the service fee of the ticket provider.
 • The personal data eventually received when purchasing admission tickets, can be used for promotional purposes. All personal data in these files are in conformity of the law of 08/12/1992 regarding the protection of privacy.
 • Counterfeiting of an admission ticket will always be prosecuted.

POLICE:
The last days before and during the whole festival weekend, the police will answer your questions and inform you through Facebook, Twitter or their website.

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie